Reglement

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvZG  | herziene versie 3 november 2022

Vereniging en bestuur

De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de kwaliteit van de ziekenhuisgeneeskundige zorg door;

 1. het bevorderen van de kennis en vaardigheden bij de generalistische zorg voor de opgenomen patiënt in een ziekenhuis of zorginstelling
 2. het bevorderen van de opleiding en nascholing van degenen die werkzaam zijn in de ziekenhuisgeneeskunde praktijk;
 3. het bevorderen van onderzoek en innovatie;
 4. het behartigen van de maatschappelijke belangen van hen die dit deel van de geneeskundige praktijk beoefenen.

Punten a tot en met d worden onder andere vormgegeven in het strategisch beleid welke tijdens de ALV wordt afgestemd met de leden.

De vereniging heeft een bestuur en een dagelijks bestuur, beiden worden ondersteund door de verenigingsmanager.

De voorzitter geeft leiding aan de vergadering van het bestuur, van het dagelijks bestuur en van de Algemene Leden Vergadering. Bij tijdelijke ontstentenis en bij tussentijds aftreden van de voorzitter neemt een ander lid van het dagelijks bestuur de taken van de voorzitter waar.

Het dagelijks bestuur wordt uit en door het bestuur samengesteld en bestaat uit ten minste vier leden. Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het strategisch beleid en de genomen besluiten, is bevoegd uitvoeringsbesluiten te nemen en lopende zaken af te handelen binnen de door het bestuur verschafte kaders.

De leden van het bestuur, commissies en werkgroepen ontvangen geen vacatie gelden. Voor niet-digitale bestuursvergaderingen ontvangen zij een reiskostenvergoeding op basis van 2e klas treinvervoer, retour van huis naar de vergaderlocatie.

Artikel 1a bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit de leden dagelijks bestuur en voorzitters commissies, evenals een vertegenwoordiger van de aios en wordt ondersteund door de verenigingsmanager. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen, waarbij in geval van gelijk aantal stemmen de voorzitter beslissend is. In de overgangssituatie (zie artikel 1b, lid 8) van de voorzitter of diens plaatsvervanger besluit de nieuwe voorzitter of de nieuwe plaatsvervanger.

Artikel 1b vacatures (dagelijks) bestuur

 1. De vacature in het dagelijks bestuur van voorzitter, penningmeester en secretaris wordt openbaar gemaakt voor de leden van de vereniging
 2. Bij een vacature voor de functie van voorzitter stelt het bestuur een selectiecommissie samen, waar in ieder geval de verenigingsmanager en ten minste één lid van het bestuur (niet zijnde de voorzitter) en één ander lid deel van uitmaken.
 3. Bij een vacature voor de functies van penningmeester en secretaris binnen het bestuur stelt het bestuur een selectiecommissie samen, waar in ieder geval de verenigingsmanager en ten minste één lid van het bestuur en één ander lid deel van uitmaken.
 4. De selectiecommissie beoordeelt de geschiktheid van de kandidaten voor de vacante functie in het bestuur en draagt een opvolger voor aan het bestuur.
 5. Na een positief bestuursbesluit wordt het kandidaat-bestuurslid door het bestuur ter benoeming voorgedragen tijdens de algemene leden vergadering voor benoeming tot bestuurslid.
 6. De vacature in het bestuur voor de portefeuilles Kwaliteit, Concilium, Beroepsbelangen en Wetenschap wordt ingevuld door iemand uit de zittende commissie.
 7. Het zittende bestuurslid van de bovengenoemde commissies doet een oproep aan zittende commissieleden om zich kandidaat te stellen, als dit lid zijn positie in het bestuur wil opgeven. Hij/zij draagt deze persoon voor aan het bestuur, met het verzoek hiermee in te stemmen. Bij meerderheid van stemmen besluit het bestuur over dit lidmaatschap, en legt dit ter goedkeuring voor aan de ALV.
 8. Nieuwe bestuursleden kunnen met goedkeuring van het hele bestuur kiezen voor een inwerkperiode van 3-6 maanden. Het bestuurslid dat het nieuwe lid heeft ingewerkt treedt pas terug uit het bestuur na de vooraf afgestemde inwerkperiode.
 9. Bij de vacature voor verenigingsmanager selecteert het dagelijks bestuur in onderling overleg een geschikte kandidaat, naar aanleiding van het vooraf opgestelde profiel. Dit wordt niet voorgelegd aan de algemene leden vergadering, daar het voornamelijk gaat over diens kwalificaties en individuele contractuele afspraken.

Artikel 1c dagelijks bestuur (hierna DB)

 1. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en voorzitter concilium. In deze functie kan één van hen ook vicevoorzitter zijn. Het DB wordt ondersteund door een verenigingsmanager.
 2. De penningmeester voert in samenwerking met de verenigingsmanager het financiële beheer van de vereniging op een door het bestuur vast te stellen wijze. In overleg met het bestuur en in samenwerking met de verenigingsmanager stelt hij een begroting en een voorstel over de hoogte van de contributie op voor het volgende verenigingsjaar, welke tijdens de laatste algemene leden vergadering van het lopende jaar ter goedkeuring aan de leden moeten worden voorgelegd.

Artikel 1d Raad van Advies

 1. Het bestuur heeft de mogelijkheid om vrijblijvend advies te vragen bij oud-bestuursleden en/of derden, indien zij hier behoefte aan hebben.
 2. Dit kan betrekking hebben op alle zaken en vindt plaats in overleg met het dagelijks bestuur

Commissies

Artikel 2a. aantal commissies

De verenging kent momenteel 4 commissies, namelijk als beroepsbelangen, concilium, kwaliteit en wetenschap.

Artikel 2b. samenstelling en werkwijze commissies

 1. Een commissielid moet lid van de vereniging zijn.
 2. Commissieleden treden na een zittingsduur van drie jaar af volgens een vastgesteld rooster. Zij zijn dan nog eenmaal voor een periode van drie jaar terstond herbenoembaar.
 3. Het lidmaatschap van commissieleden kan – bij wijze van uitzondering – worden verlengd indien bijzondere omstandigheden een dergelijke verlenging rechtvaardigen.
 4. Bij een nieuw in te stellen commissies worden de leden benoemd door het bestuur.
 5. Voor bestaande commissies worden de leden op voordracht van de commissie benoemt door het bestuur.
 6. De betreffende commissie draagt een kandidaat voor aan het bestuur voor de betreffende vacante functie van voorzitter. Na een positief bestuursbesluit wordt de opvolger door het bestuur ter benoeming voorgedragen tijdens de algemene leden vergadering.
 7. Het bestuur is bevoegd, ter behartiging van bepaalde belangen, commissies in het leven te roepen.
 8. Secretariële en facilitaire ondersteuning vindt plaats door en vanuit het bureau.
 9. Van commissieleden wordt verwacht dat zij zich actief inzetten en regelmatig aanwezig zijn bij commissievergaderingen. Onder “regelmatige aanwezigheid” wordt verstaan een aanwezigheid van ten minste 70 % bij vergaderingen of andere bijeenkomsten.
 10. De commissies brengen elke bestuursvergadering een update aan het bestuur en tenminste een keer jaar een schriftelijk verslag ter bespreking in de ALV.
 11. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen en bij staken van de stemmen geeft de stem van de voorzitter of, bij diens afwezigheid, de stem van zijn/haar plaatsvervanger, de doorslag.
 12. Alle besluiten van commissies die direct of indirect het beleid van de vereniging betreffen, behoeven de goedkeuring door het bestuur.
 13. Commissies hebben geen eigen geldmiddelen. Activiteiten worden in overleg met de verenigingsmanager en penningmeester begroot binnen het budget van de vereniging. Financiële afspraken en/of contracten worden uitsluitend aangegaan door de verenigingsmanager in samenspraak met de penningmeester.
 14. Het is een commissie toegestaan om een reglement vast te stellen. Het reglement moet ter goedkeuring aan het bestuur van de vereniging worden voorgelegd. De kaders van de statuten en het huishoudelijk reglement zijn uitgangspunt bij de beoordeling van het reglement door het bestuur.
 15. Commissies dienen 2 weken voorafgaand aan de algemene leden vergadering een jaarverslag in te dienen bij het bestuur.
 16. De notulen van commissievergaderingen worden in afschrift verzonden aan het bestuur en verenigingsmanager

Bureau

Artikel 3

 1. Het bureau, verenigingsmanager en managementassistente, ondersteunt het bestuur en het dagelijks bestuur bij de uitvoering van haar taken.
 2. Het bestuur is bevoegd ter behartiging van bepaalde belangen een verenigingsmanager te benoemen en taken aan hem/haar te delegeren. De verenigingsmanager is belast met de dagelijkse leiding van het bureau.
 3. De verenigingsmanager werkt onder verantwoordelijkheid van het bestuur en dient verslag uit te brengen aan het bestuur. De verenigingsmanager heeft structureel overleg met de voorzitter, dagelijks bestuur en het bestuur.

Werkgroepen

Artikel 4

 1. Het (dagelijks) bestuur en de commissies zijn bevoegd voor de uitvoering van projecten werkgroepen op te richten.
 2. Het bestuur of de commissie geeft de werkgroep een specifieke opdracht voor een bepaalde periode.
 3. De benoeming van de leden vindt plaats door het bestuur van de betreffende commissie.
 4. De werkgroepen brengen verslag uit van hun werkzaamheden aan de betreffende commissie.
 5. Alle besluiten van werkgroepen die direct of indirect het beleid van de vereniging betreffen, behoeven de goedkeuring door het bestuur.

Externe vertegenwoordiging

Artikel 5

 1. Een lid kan slechts krachtens een daartoe strekkende benoeming door het bestuur de vereniging extern vertegenwoordigen.
 2. Een lid dat de vereniging vertegenwoordigt in organen buiten de vereniging wordt geacht regelmatig verslag uit te brengen aan het bestuur of de betreffende commissie.
 3. Leden worden geacht geen externe contacten namens de vereniging aan te gaan die de belangen van de vereniging en/of haar leden zouden kunnen schaden.
 4. Het bestuur kan een procedure vaststellen voor vertegenwoordiging van de vereniging door leden in organen buiten de vereniging.
 5. Bij contact met media (kranten/televisie/ of publicaties op internet of wetenschappelijke tijdschriften), wordt leden gevraagd tijdig het bestuur of bureau op de hoogte te stellen om het bureau/bestuur de gelegenheid te bieden om eventueel een persbericht op te stellen of anderszins te kunnen reageren en voor archivering.

Contributie

Artikel 6

 1. De keuze voor lidmaatschap is vrijwillig. De vereniging is er voor de belangen van de ziekenhuisartsen; solidair zijn met collegae is belangrijk en bovendien werkt de vereniging aan de opbouw van en een krachtige positionering van het vak Ziekenhuisgeneeskunde. Kiest men ervoor geen lid te worden dan is er bij toekomstige problemen geen hulp vanuit de vereniging, geen kortingen op bijeenkomsten c.q. symposia en geen informatie over de stand van zaken ten aanzien van ontwikkelingen in het vak.
 2. Leden van de VvZG kunnen rekenen op ondersteuning van het bureau. Het bureau stelt alle onderwijsdata vast en communiceert deze met de leden, zorgt voor verspreiding van materialen, onderwijsmateriaal en certificaten. Bovendien is het bureau een vraagbaak voor vele issues. Ook beheert het bureau de website van de VvZG waartoe men als lid toegang krijgt tot een besloten gedeelte waar men informatie en downloads kan vinden.
 3. De contributie wordt elk jaar medio november worden geïnd voor het betreffende jaar.
 4. De leden zijn niet verplicht een machtiging af te geven voor een automatische incasso. Indien zij een factuur prefereren kan men dit aangeven aan het bureau. Er zal dan een digitale factuur toegestuurd worden. Overigens ontvangen alle leden een factuur voor zijn/haar boekhouding.
 5. Wanneer men de contributie niet tijdig voldoet zal het bureau een herinnering sturen. Het bureau zal de incasso uit handen geven wanneer de contributie niet tijdig betaald wordt en de kosten hiervan verhalen op de contribuant.
 6. Indien het lidmaatschap vóór 1 juli van het betreffende jaar is opgezegd, is er geen contributie verschuldigd. Bij opzegging ná 1 juli zal de volledige contributie in rekening worden gebracht.

Slotbepalingen

Artikel 7

 1. In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

2.      Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement worden geregeld zoals in de statuten vermeld.