Reglement

Huishoudelijk Reglement VvZG

 BESTUUR

 Artikel 1

1.            Het dagelijks bestuur wordt uit en door het bestuur samengesteld en bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester.

2.            De voorzitter geeft leiding aan de vergadering van het bestuur, van het dagelijks bestuur en van de algemene vergadering. Bij tijdelijke ontstentenis en bij tussentijds aftreden van de voorzitter neemt de vicevoorzitter of bij zijn afwezigheid zijn plaatsvervanger de taken van de voorzitter waar.

3.            De penningmeester voert in samenwerking met de directeur het financiële beheer van de vereniging op een door het bestuur vast te stellen wijze. In overleg met het bestuur en in samenwerking met de

directeur stelt hij een begroting en een voorstel over de hoogte van de contributie op voor het volgende verenigingsjaar, welke tijdens de laatste algemene vergadering van het lopende jaar ter goedkeuring aan          de leden moeten worden voorgelegd.

VACATURES BESTUUR

 Artikel 2

1.            Een vacature in het bestuur wordt openbaar gemaakt voor de leden van de vereniging.

2.            Bij een vacature voor de functie van voorzitter stelt het bestuur een selectiecommissie samen, waar in ieder geval de directeur en ten minste twee leden van het bestuur (niet zijnde de voorzitter) deel van uitmaken.

3.            Bij een vacature voor de overige functies binnen het bestuur wordt de selectiecommissie door het bestuur samengesteld.

4.            De selectiecommissie beoordeelt de geschiktheid van de kandidaten voor de vacante functie in het bestuur en draagt een opvolger voor aan het bestuur.

5.            Na een positief bestuursbesluit wordt de opvolger door het bestuur ter benoeming voorgedragen tijdens de algemene vergadering.

Artikel 2a

1.            Een vacature in het dagelijks bestuur wordt openbaar gemaakt voor de leden van de vereniging.

2.            Bij een vacature voor de functie van voorzitter stelt het bestuur een selectiecommissie samen, waar in Ieder geval de directeur en ten minste twee leden van het bestuur (niet zijnde de voorzitter) deel van

uitmaken.

3.            Bij een vacature voor de overige functies binnen het dagelijks bestuur, penningmeester en secretaris, wordt de selectiecommissie door het bestuur samengesteld.

4.            De selectiecommissie beoordeelt de geschiktheid van de kandidaten voor de vacante functie in het bestuur en draagt een opvolger voor aan het bestuur.

5.            Na een positief bestuursbesluit wordt de opvolger door het bestuur ter benoeming voorgedragen tijdens de algemene vergadering.

Artikel 2b

1.            Een vacature in het bestuur voor de portefeuilles Kwaliteit, Concilium, Beroepsbelangen wordt bij voorkeur ingevuld door iemand uit de zittende commissie.

2.            Het zittende bestuurslid van de bovengenoemde commissies doet een oproep aan zittende commissieleden om zich kandidaat te stellen. Indien geen van de zittende commissieleden zich

kandidaat stelt, dan wordt de vacature openbaar gemaakt voor de leden van de vereniging.

3.            De betreffende commissie draagt een kandidaat voor aan het bestuur voor de betreffende vacante functie van voorzitter.

4.            Het zittende bestuur beoordeelt de geschiktheid van de kandidaat voor de vacante functie in het bestuur.

5.            Na een positief bestuursbesluit wordt de opvolger door het bestuur ter benoeming voorgedragen tijdens de algemene vergadering.

 BUREAU

 Artikel 3

1.            Het bureau ondersteunt het bestuur bij de uitvoering van haar taken.

2.            Het bestuur is bevoegd ter behartiging van bepaalde belangen een directeur te benoemen en taken aan hem/haar te delegeren. De directeur is belast met de dagelijkse leiding van het bureau.

3.            De directeur werkt onder verantwoordelijkheid van het bestuur en dient verslag uit te brengen aan het bestuur. De directeur heeft structureel overleg met de voorzitter, dagelijks bestuur of het bestuur.

 COMMISSIES

 Artikel 4

1.            Het bestuur is bevoegd ter behartiging van bepaalde belangen commissies in het leven te roepen.

2.            Secretariële en facilitaire ondersteuning vindt plaats door en vanuit het bureau.

3.            Alle vergaderingen van de commissies vinden in principe te Utrecht plaats. Vergaderingen worden georganiseerd door het bureau.

Artikel 5

1.            Een commissielid moet lid van de vereniging zijn.

2.            Commissieleden treden na een zittingsduur van drie jaar af volgens een vastgesteld rooster. Zij zijn dan nog eenmaal voor een periode van drie jaar terstond herbenoembaar.

3.            Het lidmaatschap van commissieleden kan – bij wijze van uitzondering – worden verlengd indien bijzondere omstandigheden een dergelijke verlenging rechtvaardigen.

4.            Van nieuw in te stellen commissies worden de leden benoemd door het bestuur. Voor bestaande commissies worden leden benoemd door de commissie.

Artikel 6

1.            Van commissieleden wordt verwacht dat zij zich actief inzetten en regelmatig aanwezig zijn bij commissievergaderingen. Onder “regelmatige aanwezigheid” wordt verstaan een aanwezigheid van ten minste 70 % bij vergaderingen of andere bijeenkomsten.

2.            Commissieleden ontvangen een reiskostenvergoeding op basis van 2e klas treinvervoer. De vergoeding wordt verrekend op basis van presentielijsten.

3.            De commissies brengen regelmatig aan het bestuur verslag uit van hun werkzaamheden.

4.            Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen en bij staken van de stemmen geeft de stem van de voorzitter of, bij diens afwezigheid, de stem van zijn/haar plaatsvervanger, de doorslag.

5.            Alle besluiten van commissies die direct of indirect het beleid van de vereniging betreffen, behoeven de goedkeuring door het bestuur.

6.            Commissies hebben geen eigen geldmiddelen. Activiteiten worden in overleg met de directeur en penningmeester begroot binnen het budget van de vereniging. Financiële afspraken en/of contracten

worden uitsluitend aangegaan door de directeur of de penningmeester.

7.            Het is een commissie toegestaan om een reglement vast te stellen. Het reglement moet ter goedkeuring aan het bestuur van de vereniging worden voorgelegd. De kaders van de statuten en het huishoudelijk reglement zijn uitgangspunt bij de beoordeling van het reglement door het bestuur.

8.            Commissies dienen 2 weken voorafgaand aan de ALV een jaarverslag in te dienen bij het bestuur.

9.            De notulen van commissievergaderingen worden in afschrift verzonden aan het bestuur en directeur.

WERKGROEPEN

 Artikel 7

1.            Het (dagelijks) bestuur en de commissies zijn bevoegd voor de uitvoering van projecten werkgroepen op te richten.

2.            Het bestuur of de commissie geeft de werkgroep een specifieke opdracht voor een bepaalde periode.

3.            De benoeming van de leden vindt plaats door het (dagelijks) bestuur of de betreffende commissie.

4.            Leden van de werkgroep ontvangen een reiskostenvergoeding op basis van 2e klas treinvervoer. De vergoeding wordt verrekend op basis van presentielijsten.

5.            De werkgroepen brengen verslag uit van hun werkzaamheden aan het bestuur of de betreffende commissie.

6.            Alle besluiten van werkgroepen die direct of indirect het beleid van de vereniging betreffen, behoeven de goedkeuring door het bestuur.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

 Artikel 8

1.            Een lid kan slechts krachtens een daartoe strekkende benoeming door het bestuur de vereniging extern vertegenwoordigen.

2.            Een lid die de vereniging vertegenwoordigt in organen buiten de vereniging worden geacht regelmatig verslag uit te brengen aan het bestuur of de betreffende commissie.

3.            Leden worden geacht geen externe contacten namens de vereniging aan te gaan die de belangen van de vereniging en/of haar leden zouden kunnen schaden.

4.            Het bestuur kan een procedure vaststellen voor vertegenwoordiging van de vereniging door leden in organen buiten de vereniging.

 CONTRIBUTIE

 Artikel 9

  1. De keuze voor lidmaatschap is vrijwillig. De vereniging is er voor de belangen van de ziekenhuisartsen; solidair zijn met collegae is belangrijk en bovendien werkt de vereniging aan de opbouw van en een krachtige positionering van het vak Ziekenhuisgeneeskunde. Kiest men ervoor geen lid te worden is er bij toekomstige problemen geen hulp vanuit de vereniging, in de toekomst geen kortingen op bijeenkomsten c.q. symposia en geen informatie over de stand van zaken ten aanzien van ontwikkelingen in het vak.
  2. Leden van de VvZG kunnen rekenen op ondersteuning van het bureau. Het bureau stelt alle onderwijsdata vast en communiceert deze met de leden, zorgt voor verspreiding van materialen, onderwijsmateriaal en certificaten. Bovendien is het bureau een vraagbaak voor vele issues. Ook beheert het bureau de website van de VvZG waartoe men als lid toegang krijgt tot een besloten gedeelte waar men informatie en downloads kan vinden.
  3. De contributie wordt elk jaar medio november worden geïnd voor het betreffende jaar.
  4. De leden zijn niet verplicht een machtiging af te geven voor een automatische incasso. Indien zij een  factuur prefereren kan men dit aangeven aan het bureau. Er zal dan een digitale factuur toegestuurd worden. Overigens ontvangen alle leden een factuur voor zijn/haar boekhouding.
  5. Wanneer men de contributie niet tijdig voldoet zal het bureau een herinnering sturen. Het bureau zal de incasso uit handen geven wanneer de contributie niet tijdig betaald wordt en de kosten hiervan verhalen op de contribuant.
  6. Indien het lidmaatschap vóór 1 juli van het betreffende jaar is opgezegd, is er geen contributie verschuldigd. Bij opzegging ná 1 juli zal de volledige contributie in rekening worden gebracht.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 10

1.            In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

2.            Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement worden geregeld zoals in de statuten vermeld.


Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement worden geregeld zoals in de statuten vermeld.