DagvandeZHA3 NL

 • Wij zoeken jou!

  Na je studie Geneeskunde aan de slag als ziekenhuisartsKNMG? Wij zoeken bruggenbouwers, teamspelers en pioniers; artsen die in opleiding tot ziekenhuisarts willen en de juiste weg gaan vinden in de complexe keten van ziekenhuiszorg en transmurale zorg.
   
  Via onderstaande links vind je meer informatie over:
 • Over de ZiekenhuisartsKNMG

  ZiekenhuisartsKNMG, generalist te midden van specialisten

  De ziekenhuisartsKNMG is een nieuwe speler in de ziekenhuiszorg. In 2014 werd het profiel officieel erkend. De ziekenhuisartsKNMG geeft algemene basiszorg. Je meerwaarde als ziekenhuisartsKNMG zit ‘m bij uitstek in je brede blik. Je bent de generalist te midden van specialisten. Jij bent de spelverdeler. Jij ziet de hele patiënt.

  Het nieuwe profiel van ziekenhuisartsKNMG komt niet uit de lucht vallen. Al langere tijd wordt gepleit voor een meer generalistische patiëntenzorg, gezien de toename van het aantal - meest oudere - patiënten met multimorbiditeit. Zo’n generalistische aanpak is beter en veiliger. Toch wordt de ziekenhuiszorg steeds complexer en gespecialiseerder. Die trend leidt tot verdere differentiatie binnen specialismen. Het gevolg: de zorg voor een patiënt wordt steeds gefragmenteerder. Vandaar dat er behoefte is aan een dokter met dit nieuwe profiel (figuur 1).

  Medische zorgverleners zkh

  PA = physician assistant, ondersteunt de arts door zelfstandig specifieke, door de arts gedelegeerde medische taken uit te oefenen.


  VS= Verpleegkundig specialisten verrichten zelfstandig complexe verpleegkundige taken en eenvoudige medische handelingen bij specifieke patiëntengroepen


  Generalisten: SEH-artsen en ziekenhuisartsen

  Herverdeling van taken   
  De ziekenhuisartsKNMG is een functie op het competentieniveau tussen dat van ‘basisarts’ en ‘medisch specialist’, namelijk dat van de gekwalificeerde profielarts. Net als bijvoorbeeld de spoedeisendehulparts. Van de medisch specialist neem je de meer “generalistische” taken over. Van de aios of anios neem je (vaak samen met physician assistants en verpleegkundig specialisten) de zorg over waarvoor nu vaak andere specialisten in consult gevraagd worden. Zo kan hoogspecialistische ziekenhuiszorg hand in hand gaan met ziekenhuiszorg die recht doet aan de hele mens.

  Bovendien ben je als ziekenhuisartsKNMG bij uitstek degene die zorgdraagt voor de ontwikkeling van kwaliteit en patiëntveiligheid. Dat geldt voor de individuele patiënt en voor de gehele organisatie. Omdat we in de opleiding veel aandacht besteden aan het doen van onderzoek op dit terrein, beschik je als ziekenhuisarts over de expertise om je verbeterplannen degelijk te onderbouwen en te monitoren.

  Hierna lees je meer over de specifieke taken van de ziekenhuisarts.

  Medisch handelen
  Je allereerste taak als ziekenhuisartsKNMG is het leveren van goede, algemene medische zorg op de verpleegafdeling. Bij ‘algemene medische zorg’ denken mensen al snel aan laagcomplexe zorg. Dat is onterecht. Met name de medische zorg voor de kwetsbare, veelal oudere ziekenhuispatiënt, met multimorbiditeit en polyfarmacie is vaak complex. Bovendien: je hebt als ziekenhuisarts je eigen verantwoordelijkheid in de individuele zorg voor een klinische patiënt.

  Patiëntveiligheid en kwaliteit
  Je tweede taak als ziekenhuisarts betreft de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. Natuurlijk is iedere zorgprofessional verantwoordelijk voor goede en veilige zorg. Als ziekenhuisartsKNMG ben je echter in de positie om deze thema’s structureel aandacht te geven, zowel op het niveau van de patiënt, als op het niveau van je afdeling. In je opleiding is namelijk veel aandacht voor kwaliteitszorg en onderzoek. Je bent daardoor in staat om een voortrekkersrol te vervullen bij kwaliteitsprojecten en om onderzoek te doen naar thema’s rond kwaliteit en patiëntveiligheid. Dat onderzoek kan zowel wetenschappelijk als praktijkgericht van aard zijn.

  Continuïteit van zorg
  Je derde taak als ziekenhuisarts betreft de continuïteit van de zorg. Die continuïteit komt regelmatig in de knel. In de Nederlandse ziekenhuizen doen we voor de algemene medische zorg een groot beroep op anios en aios en physician assistants en verpleegkundig specialisten, maar geen van deze groepen kan zowel continuïteit als voldoende kennis en kunde bieden. Een korte toelichting is op zijn plaats.

  Anios zijn meestal tijdelijk op de afdeling. Zo gauw er zich ergens een aantrekkelijke opleidingsplaats aandient, stromen ze door. Hierdoor ontstaat discontinuïteit op de afdeling. De opleidingen tot physician assistant en verpleegkundig specialist zijn hbo-master-opleidingen van respectievelijk 2,5 en 2 jaar. De opleidingen zijn sterk gericht op één bepaald specialisme en (meestal) één specifieke patiëntengroep binnen dat specialisme. De aios ten slotte heeft primair de focus op het verwerven van de competenties die horen bij het het medisch-specialisme van zijn of haar opleiding. Hij of zij krijgt daar bovendien minder tijd voor want de opleidingen worden korter. Bovendien wordt door die kortere opleidingsduur het verloop van aios ook groter.

  De ziekenhuisartsKNMG daarentegen heeft gekozen voor het vak en kan zorgen voor hoogwaardige basiszorg, continuïteit en goede communicatie met andere zorgverleners in en buiten het ziekenhuis. Door je bredere blik op de organisatie van het zorgproces en je vermogen om kwaliteitsprojecten tot een succes te maken, draag je als ziekenhuisarts op afdelingsniveau bij aan verbetering van zowel kwaliteit van zorg als van patiëntveiligheid.

  De opleiding
  Al met al worden er hoge eisen gesteld aan de ziekenhuisartsKNMG. Je opleiding is daarvoor ingericht. Allereerst is er meer dan voldoende exposure aan complexe leersituaties. Daarnaast word je geacht te beschikken over een zeer brede kennis. Je weet veel van veel onderwerpen. Denk aan peri- en postoperatieve zorg, wondgenezing, water- en zouthuishouding, circulatie en ventilatie, voeding en metabolisme, stolling, infectie en afweer en farmacotherapie. Verder besteed je in de opleiding veel aandacht aan communicatie en samenwerking. Dat betreft patiënten en andere zorgverleners, zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Ook het doen van onderzoek komt uitgebreid aan de orde. En ten slotte leer je op het vlak van medisch handelen hoe je zorgt voor een goed behandelplan waarover alle betrokkenen het eens zijn.

 • Arts in opleiding tot ZiekenhuisartsKNMG

  Op 1 juli 2014 heeft het College Geneeskundig Specialismen de Ziekenhuisgeneeskunde als profiel erkend.

  De VvZG, de vereniging voor Ziekenhuisgeneeskunde, zoekt in samenwerking met het AmsterdamUMC locatie VU, CZE, JBZ, HMC, St Jansdal, Deventer Ziekenhuis, LUMC, UMCU en het ETZ kandidaten voor de opleiding Ziekenhuisgeneeskunde, de opleiding tot ZiekenhuisartsKNMG

  De opleiding tot ziekenhuisartsKNMG is een nieuwe medische vervolgopleiding. Gestationeerd in één van de opleidingsziekenhuizen volg je een driejarige opleiding. Je wordt begeleid door een multidisciplinair opleidingsteam. Een gemeenschappelijk centraal onderwijsprogramma waarin aandacht is voor intensieve onderlinge contacten biedt een ziekenhuisoverstijgend inzicht in het vakgebied.

  Functiebeschrijving

  • Je levert zorg aan en bent eindverantwoordelijk voor de zorg aan klinische patiënten.
  • Je bent bij uitstek een teamspeler die zorg levert en coördineert.
  • Je werkt samen met andere medici, in het bijzonder specialisten ouderengeneeskunde en onderhoudt intensieve contacten met huisartsen.
  • Je werkt mede samen met verpleegkundig specialisten en physician assistants.
  • Je draagt in beleidsmatige zin bij aan veiligheid, kwaliteit en verantwoordingsplicht rondom klinische zorgprocessen.
  • Je verzorgt onderwijs aan co-assistenten, verpleegkundigen, en eventueel AIOS.

  Na afloop van de opleiding ben je ziekenhuisarts en kun je als zodanig aan de slag, danwel een rol spelen in de opleiding van jouw profielspecialisme. Ook doorgroei in ziekenhuismanagement is, gezien de aard van de verworvenheden, denkbaar.

  De opleiding

  In de opleiding zal veel aandacht worden besteed aan interne ziektebeelden, pre- en postoperatieve zorg en palliatieve zorg zoals pijnbestrijding. Veel aandacht zal er zijn voor de oudere patiënt, met een focus op comorbiditeit en polyfarmacie. Kennis van extramurale zorginstellingen zal moeten worden verworven om ook hier bruggen te kunnen slaan. Kernwoorden in de opleiding zullen zijn: kwaliteit, continuïteit en veiligheid.

  Structuur van de opleiding

  De opleiding tot ziekenhuisartsKNMG duurt drie jaar. De hoofdopleider is internist, de plaatsvervangend opleider anesthesioloog. De opleiding bestaat uit een basisjaar interne geneeskunde en stages op afdelingen heelkunde, neurologie en anesthesiologie. Stages in een verpleeghuis of bij een huisarts bieden de mogelijkheid om kennis ten aanzien van de continuïteit van de patiëntenzorg naar de 1e en 3e lijn te verbreden. In het laatste jaar zal een klinisch kwaliteitsproject moeten worden voltooid. Toetsing van de vereiste competentieontwikkeling vindt plaats in het opleidingsziekenhuis.

  Wat vragen wij

  • Je bent basisarts
  • Je bent in staat zorgvuldig te organiseren en plannen
  • Je bent in staat je in te leven in complexe problematiek
  • Je bent een doorzetter, neemt initiatieven en kunt goed samenwerken in teamverband
  • Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en gevoel voor het werken in een organisatie

  Wat bieden wij

  Het betreft een aanstelling voor de duur van de opleiding. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de wettelijke arbeidsvoorwaarden van de instellingen, CAO-UMC (schaal 11A) of CAO Ziekenhuizen (AIOS schaal), afhankelijk van leeftijd en ervaring. De opleidingskosten worden volledig vergoed door de werkgever. De werktijden zijn conform de de AIOS-regeling 38 +10 uur.

  Aanvang opleiding

  Het is mogelijk om doorlopend te solliciteren naar een opleidingsplaats.

  Meer informatie

  Patricia Boshom, bureau VvZG, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - tel. 06 38894345 of (073) 553 85 17

  Solliciteren

  We verzoeken je om je CV, motivatiebrief, 2 á 3 referenten, indien voorhanden een laatste cijferlijst en evt. voorkeur voor opleidingsziekenhuis (hier wordt indien mogelijk rekening mee gehouden) te sturen aan Patricia Boshom via pDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Je ontvangt dan zsm een bevestiging van je sollicitatie

  Dit betreft een doorlopende vacature.